Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Polityki ISO


   POLITYKA JAKOŚCI


Nadrzędnym celem Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego jest świadczenie specjalistycznych kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego realizują świadczenia medyczne zgodnie z misją " Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie ".

Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Wojewódzkiego Centrum Medycznego i ustanawia szczegółowe cele jakościowe do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Medycznego zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług
 • rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych
 • podnoszenia kwalifikacji personelu mającego wpływ na świadczenie specjalistycznych usług medycznych
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych celem poprawy warunków bytowych pacjenta
 • systemowego podejścia do identyfikacji ryzyka medycznego
 • zapewnienia ciągłego nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi medyczne
 • sukcesywnego wprowadzania i modyfikacji systemów informatycznych
 • zobowiązania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością
 • wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015

  Świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych zagwarantowane jest poprzez realizację i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z normą międzynarodową ISO 9001:2008.

  Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec wszystkich pacjentów i jest znana oraz w pełni popierana przez pracowników Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. •    POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


  Nadrzędnym celem Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego realizują w pracy codziennej założenia misji "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Wojewódzkiego Centrum Medycznego i ustanawia szczegółowe cele z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Medycznego zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy
 • prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych do wdrażania polityki bhp
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi na terenie PS ZOZ WCM w Opolu
 • identyfikowania zagrożeń, ocena i monitorowanie ryzyka zawodowego i określenie skutecznych środków kontroli
 • doskonalenie zasad komunikacji i przepływu informacji pomiędzy PS ZOZ WCM w Opolu a zainteresowanymi stronami
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Realizacja polityki odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa w działania na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OHSAS 18001:2007.

  Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana i w pełni popierana przez pracowników Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu . •    POLITYKA ŚRODOWISKOWA


  Nadrzędnym celem Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego jest świadczenie specjalistycznych kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego realizują w pracy codziennej założenia misji " Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie ".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Wojewódzkiego Centrum Medycznego i ustanawia szczegółowe cele z zakresu ochrony środowiska do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Medycznego zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług
 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska
 • stosowanie w możliwie szerokim zakresie technik i technologii związanych z eksploatacją ograniczających zakres korzystania ze środowiska
 • prawidłowego gospodarowania wodą i ściekami
 • efektywnego zużycia nośników energii cieplnej i elektrycznej
 • prawidłowego zarządzania odpadami
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody
 • ograniczenie możliwości powstawania szkód w środowisku, poprzez zapobieganie poważnym awariom oraz ograniczenie skutków zaistniałych awarii
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi na terenie PS ZOZ WCM w Opolu
 • doskonalenie zasad komunikacji i przepływu informacji pomiędzy PS ZOZ WCM w Opolu a zainteresowanymi stronami
 • identyfikacji ryzyka pozamedycznego
 • monitorowanie wpływu naszego szpitala na środowisko
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego
 • wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO14001: 2015

  Realizacja Polityki i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004, odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa Wojewódzkiego Centrum Medycznego w działaniach na rzecz rozwoju ochrony środowiska, a także podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko.

  Troska o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji działalności naszego szpitala począwszy od zakupów kończąc na wdrażaniu innowacyjnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

  Polityka środowiskowa jest znana i w pełni popierana przez pracowników PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego oraz podana do wiadomości współpracującym firmom. •    POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI


  Nadrzędnym celem Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego realizują w pracy codziennej założenia misji "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Wojewódzkiego Centrum Medycznego i ustanawia szczegółowe cele z zakresu bezpieczeństwa informacji do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Medycznego zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • przeprowadzania aktualnych szkoleń podnoszących świadomość personelu w zakresie wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • identyfikacji i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji
 • zagwarantowania poufności, integralności oraz dostępności informacji
 • wdrażania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji
 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych do wdrażania tej polityki
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych celem poprawy bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi informatyczne na terenie PS ZOZ WCM
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Realizacja polityki odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa w działania na rzecz bezpieczeństwa informacji oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001.

  Polityka bezpieczeństwa informacji jest znana i w pełni popierana przez pracowników Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego.

 •  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  MISJA SZPITALA:
  Jesteśmy
  profesjonalistami
  specjalnie dla Ciebie
  2005-17 Data aktualizacji:
  2017.07.17 13:13